Bireyler arasında yersiz suçlama yapılması iftira suçunu meydana getirir. Bu durum, failin bir bireye karşı bilinçli olarak suç isnat etmesiyle oluşur. Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 267 gereğince, çeşitli yöntemlerle işlenebilen iftira suçu, yasalarca cezalandırılmaktadır.

İftira suçunun en belirgin özelliği, suçun işlenmediğinin bilinmesine rağmen, fail tarafından bir kişiye suç atılmasıdır. Bu makalede ise cinsel taciz suçu gibi cezası ve sonuçları bakımından mağdur için oldukça yıpratıcı sonuçları olabilecek bir suç ile ilgili iftira atılması konusu açıklanacaktır.

Bu kapsamda bir soruşturma yahut kovuşturmaya maruz kalındığında uzman bir İstanbul hukuk bürosundan hukuki destek alınması önerilmektedir.

İftira Suçu Şikâyete Tabi mi?

Şikâyete bağlı suçlarda, şikayet üzerine araştırma başlatılır. Ancak iftira suçu, bu tür suçlar arasında yer almaz. İftira suçunda, hem mağdurun hem de kamu düzeninin zarar gördüğü kabul edilir.

Devlet, kamunun çıkarlarını koruma görevini, ilgili yetkili organlar aracılığıyla yerine getirir. Kamusal zarar, toplumun bütününü etkileyebilir ve bu yüzden önlenmesi gereklidir. Kamusal zararın önlenmesi amacıyla, şikâyet şartı olmaksızın, Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılır.

İftira suçu işlendiğinde, savcılık haberdar olduğu anda resmi soruşturma sürecini başlatır. Soruşturma sonucunda elde edilen deliller, suç işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturduğunda, kamu davası açılır.

İftira Suçu Uzlaşma Hükümleri

İftira suçunda, suçlanan kişi ile mağdur arasında anlaşmaya varılmasını sağlayan uzlaşma hükümleri geçerli değildir. İftira suçu nedeniyle ceza davası açılarak yargı süreci işletilir. Bu suçlar, kamu zararına neden olduğundan, ceza yargılaması yapılır. İftira suçuyla ilgili yargılamalar, Asliye Ceza Mahkemelerinde gerçekleştirilir.

İftira Suçu Unsurları

İftira suçu, ani ve belirli eylemlerle işlenen, aynı zamanda tehlike suçu olarak nitelendirilen bir suç türüdür. İftira suçunun oluşabilmesi için, mağdura yasa dışı bir fiilin isnat edilmesi yeterlidir. Bu suçun temelinde, mağdurun böyle bir eylemi gerçekleştirmediği gerçeği yatar.

Suçun faili, mağduru bilinçli bir şekilde hedef almalıdır. Fail, özel bir kasıtla, mağdurun soruşturma veya cezai işlemle karşı karşıya kalmasını amaçlar. İftira suçu, hem şikâyet yoluyla hem de ihbar yoluyla işlenebilir.

Nitelikli İftira Suçu

İftira suçu, delil ve maddi kanıtlarla desteklendiğinde, nitelikli bir hale bürünür. Bu durumda, fail sadece iftira atmış olmakla kalmaz, aynı zamanda eylemin gerçekleştiğine dair yanıltıcı deliller de üretmiş olur.

TCK 267 İftira Suçu Cezası Nedir?

TCK'nın 267. maddesine göre, iftira suçu için 1-4 yıl arasında hapis cezası öngörülmüştür. Nitelikli iftira durumunda ise, ceza miktarı artırılmaktadır. İftira sonucu mağdurun soruşturma veya kovuşturma ile karşı karşıya kalması, hapis cezasının yarı oranda artmasına neden olur.

İftira Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, iftira suçunun faili, işlediği suçtan dolayı pişman olup, zararı giderirse, uygulanabilir bir ceza indirimi yöntemidir. İftira suçunda etkin pişmanlık durumunda, cezada belirli oranlarda indirimler yapılır.

Cinsel İftira Suçu

Cinsel içerikli iftira, failin mağdura karşı işlenmiş bir suç isnat etmesiyle oluşur. Bu suçun şikâyete tabi olmadığı, savcılığın olayı öğrendiği anda soruşturma başlatması gerektiği belirtilmiştir.

Cinsel İftira Suçu Cezası

Cinsel iftira suçunda verilecek ceza, olayın somut koşullarına bağlı olarak belirlenir. Basit iftira durumunda 1-4 yıl arası hapis cezası uygulanabilir. Nitelikli iftira durumunda ise ceza miktarı artırılır.

Cinsel İftira Suçu Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Cinsel iftira sonucu mağdur olan kişi, faile karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Maddi zararın ve manevi zararın tazmin edilmesi için açılan davalar, mağdurun ve faalin mali durumu, olayın özellikleri ve zararın boyutu gibi faktörlere bağlı olarak değerlerlendirilir.

Cinsel İftira Suçu Yargıtay Kararları

Cinsel iftira suçu ile ilgili Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlar, suçun yargılanma sürecine ışık tutmaktadır. Örneğin, Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararlarda, cinsel iftira suçuna ilişkin önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kararlarda, suçun özellikleri, mağdurun ve failin durumları göz önünde bulundurularak hükümler verilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

İftira Suçu Nedir?

İftira suçu, bir bireye, işlemediği bir fiilin yasa dışı bir şekilde isnat edilmesidir. Bu suç, genellikle kasıtlı olarak işlenir ve suçun işlendiğinin bilinmesine rağmen fail tarafından bir kişiye suç atılmasını içerir.

Cinsel İftira Suçu Şikâyete Tabi mi?

Cinsel iftira suçu, şikâyete tabi olmayan suçlar arasındadır. Bu suçun işlenmesi halinde, savcılık olayı öğrendiğinde kendi inisiyatifi ile harekete geçer ve soruşturma sürecini başlatır. Suçun yeterli şüphe oluşturduğu durumlarda kamu davası açılır.

5 yılda 5 kavşak trafiği rahatlatır 5 yılda 5 kavşak trafiği rahatlatır

Cinsel İftira Suçu Hangi Mahkeme?

Cinsel iftira suçu işlendiğinde, yargılama süreci Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilir. Bu suçun basit ya da nitelikli olarak işlenmiş olmasına bağlı olarak farklı yargılama süreçleri uygulanabilir.

Cinsel iftira suçu ve bu suçun sonuçları hakkında Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlar, suçun ciddiyetini ve yargılama sürecinde dikkate alınması gereken hususları ortaya koyar. Bu suçun mağdurları, hem ceza hukuku kapsamında adalet arayışında bulunabilir hem de maddi ve manevi tazminat talebinde bulunarak zararlarının giderilmesini talep edebilirler. Cinsel iftira suçuna ilişkin yargı kararları ve süreçler, bu tür suçların ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve etkili bir hukuki müdahale gerektirdiğini vurgular.

Editör: Mustafa YILDIRIM