Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenler Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenler

EstrofemNedir?

Estrofemkullanımı, kadınlardaöstrojenhormonunutakviyeetmekiçinkullanılanbirilaçtır. Menopozsonrasıdönemdekadınlarınvücudundakiöstrojenseviyeleridoğalolarakdüşer. Bu durum, çeşitlisemptomlaravesağlıksorunlarınayolaçabilir. Estrofem, özelliklemenopozsemptomlarınıhafifletmekveöstrojeneksikliğinebağlısağlıksorunlarınıönlemekamacıylareçeteedilir.

Estrofem'inanaetkenmaddesiöstradiol, doğalöstrojenhormonunabenzerbiryapıyasahiptir. Bu ilaç, sıcakbasmaları, geceterlemeleri, vajinalkuruluk, osteoporozveruhhalideğişikliklerigibimenopozsemptomlarınıhafifletmedeetkilidir. Ayrıca, östrojentedavisi, kadınlarınkemiksağlığınıkorumasınaveosteoporozriskiniazaltmasınayardımcıolabilir.

Estrofem Yan Etkileri

Her ilaçtaolduğugibi, Estrofem'in de yanetkileriolabilir. EstrofemkullanırkendikkatedilmesigerekenbaşlıcaEstrofeminyanetkilerişunlardır:

 • BulantıveKusma: Bazıkadınlar, Estrofemkullanırkenmidebulantısıvekusmayaşayabilir.
 • BaşAğrısı: Östrojentedavisibaşağrısınayolaçabilir.
 • GöğüsHassasiyeti: Estrofem, göğüslerdehassasiyetveyaağrıyanedenolabilir.
 • Kilo Değişiklikleri: Bazıkadınlar, östrojentedavisisırasında kilo alma veya kilo vermeyaşayabilir.
 • DuygusalDalgalanmalar: Estrofem, ruhhalideğişikliklerinenedenolabilir.
 • TromboembolikOlaylar: Nadiren, östrojentedavisikanpıhtılaşmariskiniartırabilir. Bu, derinventrombozu (DVT) veyapulmoner emboli (PE) gibiciddidurumlarayolaçabilir.

Estrofemkullanırkenbuyanetkilerdenherhangibiriniyaşarsanız, doktorunuzlailetişimegeçmenizönemlidir. Doktorunuz, ilacındozunuayarlayabilirveyaalternatifbirtedaviönerebilir.

LH HormonuNedir?

Luteinize edicihormon (LH), kadınüremesistemindeönemlibirroloynayanbirhormondur. Beyindekihipofizbezindensalgılanan LH, kadınlarınadetdöngüsündekritikbirişlevgörür. Özellikleovulasyon (yumurtlama) sürecindeanahtarroloynar.

Kadınlarda LH seviyeleri, adetdöngüsüboyuncadalgalanır. Ovulasyonöncesinde LH seviyelerindeanibirartışolurvebu "LH dalgası" yumurtalıklardanolgunbiryumurtanınsalınmasınıtetikler. Bu süreç, kadınlarındoğurganlıkdöneminibelirlemedeönemlibirişarettir.

LH HormonununRolüveÖnemi

LH hormone ,sadeceyumurtlamayıtetiklemeklekalmaz, aynızamandakorpus luteum adıverilenyapınınoluşumunu da destekler. Korpus luteum, progesteronhormonusalgılayarakrahimiçtabakasınıngebelikiçinhazırlanmasınısağlar. LH hormonu, bunedenledoğurganlıkveüremesağlığıaçısındankritikönemesahiptir.

LH HormonununDüşükSeviyeleri

LH hormone kaçolmalı.LH hormonunundüşükseviyeleri, ovulasyonsorunlarınavedolayısıyladoğurganlıkproblemlerineyolaçabilir. Düşük LH seviyeleri, adetdüzensizlikleri, yumurtlamanınolmamasıveinfertilitegibisorunlarlailişkilendirilebilir. Bu durumda, hormontedavisiveyadiğerüremesağlığıtedavilerigerekebilir.

Sonuç

Kadın sağlığıiçinönemliikibileşenolanEstrofemve LH hormonu, farklıamabirbirinitamamlayan roller üstlenir. Estrofem, menopozsemptomlarınıhafifletmekveöstrojeneksikliğinebağlısağlıksorunlarınıönlemekiçinkullanılırken, LH hormonudoğurganlıkveüremesağlığındakritikbirroloynar. Her ikikonuda da kadınlarınbilinçliolması, sağlıklarınıkorumakveuyguntedaviseçeneklerinideğerlendirmekaçısındanönemlidir.

Sağlıkuzmanları, butürtedavilervehormonseviyelerihakkındabilgisahibiolmanın, kadınlarınsağlıklarınıyönetmelerineyardımcıolacağınıvurguluyor. Menopozsemptomlarıveyadoğurganlıksorunlarıyaşayankadınların, uyguntedavivedestekseçeneklerinideğerlendirerek, sağlıklıvedengelibiryaşamsürmelerimümkündür.

EstrofemKullanımındaDikkatEdilmesiGerekenler

Estrofemkullanımınabaşlamadanönce, kadınlarınbazıönemlihususlarıgözönündebulundurmalarıgerekir. Doktorunuz, Estrofem'ireçeteetmedenöncegenelsağlıkdurumunuzudeğerlendirecektir. Özellikleaşağıdakidurumlarhakkındadoktorunuzubilgilendirmenizönemlidir:

 • GeçmiştekiSağlıkSorunları: Tromboz, kalphastalığı, karaciğerrahatsızlıklarıveya meme kanserigibigeçmişteyaşadığınızciddisağlıksorunlarınıdoktorunuzabildirin.
 • AileGeçmişi: Ailenizde meme kanseri, trombozveyadiğerciddihastalıklarınöyküsüvarsa, bubilgiyidoktorunuzlapaylaşın.
 • Diğerİlaçlar: Kullandığınızdiğerilaçlar, vitaminlerveyabitkiseltakviyelerhakkındadoktorunuzubilgilendirin. Estrofem, bazıilaçlarlaetkileşimegirebilir.

Estrofemkullanımısırasındadüzenlidoktorkontrolleri de önemlidir. Doktorunuz, östrojentedavinizinetkiliolupolmadığınıveyanetkilerinortayaçıkıpçıkmadığınıizlemekiçindüzenlitakipziyaretleriplanlayacaktır.

LH HormonuTestleriveTedaviSeçenekleri

LH hormone seviyelerininölçülmesi, kadındoğurganlıksorunlarınınteşhisindeönemlibiradımdır. LH testi, adetdöngüsününbelirligünlerindekanörneğialınarakyapılır. Bu test, ovulasyonsürecinideğerlendirmekvedoğurganlıksorunlarınınnedenlerinibelirlemekiçinkullanılır.

Düşük LH seviyeleritespitedilirse, doktorlarhormontedavisiveyadiğerüremesağlığıtedavileriniönerebilir. Bu tedavilerşunlarıiçerebilir:

 • HormonTedavisi: Düşük LH seviyelerinidengelemekiçinhormontakviyelerikullanılabilir.
 • Ovulasyonİndüksiyonu: Klomifensitratgibiilaçlar, yumurtlamayıteşviketmekiçinkullanılabilir.
 • TüpBebek (IVF): Yumurtlamasorunlarıyaşayankadınlariçintüpbebektedavisibirseçenek
 • olabilir. Bu yöntem, yumurtalarınlaboratuvarortamındadöllenmesiniveardındanrahme transfer edilmesiniiçerir.

Estrofemve LH HormonununBirlikteKullanımı

Bazıdurumlarda, Estrofemve LH hormonunudüzenleyicitedavilerbiraradakullanılabilir. Özellikleperimenopozdönemindeolankadınlariçin, bukombinasyon hem menopozsemptomlarınıhafifletmek hem de doğurganlığıkorumakiçinetkiliolabilir. Doktorunuz, siziniçinenuyguntedaviplanınıbelirlemekiçinbuilaçlarıvehormonlarınasılkullanmanızgerektiğikonusunda size rehberlikedecektir.

Editör: Mustafa YILDIRIM