Tüm Yerel Sen Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda yaptığı açıklamada “Her ne kadar Kasım 2022’de yapılan kabine toplantısı sonrası sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğiyle ilgili açıklama yapılmış olsa da KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanların kadroya geçiş kapsamı dışında kaldığı bildirilmiştir.  Sonuçta, kapsam dışında tutulan sözleşmeli kamu görevlilerinin sayısı yüzbinleri aşmış, daha önce olduğu gibi kamu personeli, yine 4/A’lı kadrolu ve 4/B’li sözleşmeli şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. 

           

Ülkemizde kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca, 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi kapsamında; sözleşmeli, idari hizmet sözleşmesi, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında uygulanan çeşitli istihdam modelleri, çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, atama, tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı statülere sahip çalışanlar arasında ücret adaletine ve sosyal eşitliğe ulaşmak imkânsız hale gelmekte, çalışanlarımızın aile birliği sağlanamamaktadır. 

Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda tayin, terfi, izin gibi hakları kısıtlanmış olan başta 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca çalıştırılan personel olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri çerçevesinde güvencesiz olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi zorunludur.

Anayasal güvence altında bulunan hak ve özgürlüklerin engellenmesi ya da kısıtlanması sonucu doğuracak şekilde işlem tesis edilememelidir. Sözleşmeli olarak çalışan sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcıları başta olmak üzere mahalli idarelerdeki tüm sözleşmeli memurların yapılacak olan düzenlemenin içerisinde olması gerekmektedir. Böylelikle; hak ve eşitlik içinde ve adil bir ücret adaleti ile görev yapacakları düzenlenen personel ya da aynı işi ya da aynı görevi yapan çalışanlar arası adaletsiz tutum ve davranışların da önüne geçilebilecektir.

Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, kamu istihdamında yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kapsam dışında bulunan sözleşmeli personelle ilgili benzer bir düzenleme yapılarak 4/B statüsünde istihdam edilenler ile her ne ad altında olursa olsun güvencesiz olarak görev yapan kamu personelinin 4/A (kadrolu memur) statüsüne geçirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Sendikamız kapsam dışında bırakılacak tüm kamu emekçileri için mücadele vermeye, kadro sağlanana kadar hak aramaya ve girişimlerde bulunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Editör: Mustafa YILDIRIM