Bir kişinin cinsel yönlendirme amacı güderek rahatsız edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanır. Fiziksel bir etkileşimin olmadığı durumlar da dâhil olmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi bu suçu düzenler. Yasa, taciz eyleminin cinsel niyetle gerçekleştirilmesinin, suçun varlığı için yeterli olduğunu belirtir.

Cinsel taciz, bir defaya mahsus bir eylemle sınırlı kalabileceği gibi, belirli bir kişinin hedef alınarak tekrar eden davranışlarla da meydana gelebilir. Taciz eylemlerinin birden çok kez yapılması ya da tekrarlama olasılığı bulunması durumunda, failin mağdura yaklaşımının ve iletişim kurmasının engellenmesi için yargı sürecinden önce önleyici bir karar alınabilir. Bu kapsamda sürecin hızlı ve hatasız biçimde yürütülebilmesi için ceza hukukunda uzman bir İstanbul avukatlık ofisinden hukuki yardım alınması önerilmektedir.

Hukuki Tanımı ve Yasal Düzenleme

Hukuki Tanım:

TCK’nın 105. maddesi, cinsel taciz suçunu “cinsel yolla, ahlaki değerlere ters bir şekilde kişinin rahatsız edilmesi” olarak açıklar. Bu suçun tanımında, fiziksel bir temasın olmaması, yani kişinin bedensel dokunulmazlığının ihlal edilmemesi gerektiği vurgulanır. Cinsel yönden bir temasta bulunulması, cinsel taciz değil, tecavüz suçu olarak değerlendirilen daha ciddi bir suçu oluşturur.

Cinsel tacizde, eylemler doğrudan cinsel tatmin amacı taşımayabilir ya da fiziksel bir teması içermeyebilir. Bir davranışın cinsel amaçla yapıldığının belirlenmesi, toplumsal değer yargıları, kullanılan dil ve eylemin özelliği gibi faktörlere dayanarak kararlaştırılır.

Yasal Düzenleme:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında 105. madde ile düzenlenmiştir.

TCK Madde 105

Bir kişiyi cinsel amaçlarla taciz eden şahıs hakkında, mağdurenin başvurusu üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasına karar verilir. Eğer eylem bir çocuğa karşı gerçekleştirilmişse, ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çıkarılır.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

●      Manevi Unsur:

Cinsel taciz, kasıtlı olarak işlenebilen bir suçtur. Bu nedenle, bir davranışın kasten yapılması yetmez; cinsel bir amaçla yapılmış olması gerekir. Cinsel niyet taşımayan hareketler, manevi unsurun yokluğu nedeniyle suç oluşturmaz. Burada esas olan, mağdurun cinsel niyetle yapılan davranışlarla rahatsız edilmesidir.

●      Maddi Unsur:

Fiziki bir temasın olmadığı durumlarda bile, bir bireyin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesi, cinsel taciz suçunun maddi unsurunu oluşturur. Cinsel taciz olarak adlandırılabilecek eylemler; sözlü, yazılı, jest ve mimikler ya da teşhir yoluyla gerçekleştirilebilir.

Mesaj veya Sosyal Medya Paylaşımı Yoluyla Cinsel Taciz

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, anonimlik avantajıyla, kişilere gerçek hayatta yapamayacakları eylemleri kolayca yapma olanağı sağlar. Fakat, bu sanal eylemlerin, gerçek hayatta suç teşkil edebileceği sıklıkla göz ardı edilir. İstenmeyen cinsel içerikli paylaşımlar veya davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturabilir.

Haksız Cinsel Taciz Suçlaması ve Savunma

Karşılıklı rıza ile gerçekleşen iletişim ve etkileşimlerin cinsel taciz olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Gençler arasında bu tür iletişimler genellikle şaka ya da abartılı ifadeler içerir ve cinsel bir amacı bulunmaz. Bu nedenle, taciz iddiası haksız ve temelsiz olacaktır.

Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı

Cinsel taciz suçunun temel şekli şikayete bağlıdır ve suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayet edilmesi gerekir. Eğer suç, posta veya elektronik iletişim araçları kullanılarak işlenmişse, bu suç şikayete tabi değildir ve 8 yıl içinde soruşturma yapılabilir.

Cinsel Taciz Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma

Ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamadan oluşur. Cinsel taciz suçu şikayete tabi olduğundan, soruşturma ve kovuşturma aşamaları, mağdurun şikayeti ile başlar.

Soruşturma Aşaması

Soruşturma aşamasında, Cumhhuriyet Savcılığı suçun işlenip işlenmediğini araştırır, delilleri toplar ve gerekirse şüphelinin ifadesini alır. Araştırma sonucunda yeterli delil bulunursa Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenler, aksi halde takipsizlik kararı verir.

Kovuşturma (Yargılama) Aşaması

Kovuşturma aşaması, iddianamenin kabul edilmesiyle başlar ve mahkemenin hükmünü vermesiyle sonlanır. Bu süreçte, cinsel tacizle suçlanan kişi, adli merciler karşısında savunmasını yapar.

Cinsel Taciz Suçunda Koruma Talebi

Cinsel taciz eylemlerinin tekrarlanması ya da mağduru aşırı derecede rahatsız etmesi durumunda, faile karşı önleyici tedbirler alınabilir. Bu önlemler, şikayetçi olunmasa dahi istenebilir ve 6284 sayılı Kanun kapsamında düzenlenir.

Koruma Tedbirleri

Mahkeme, koruma kararı çerçevesinde, failin mağdura veya onun yaşadığı yere yaklaşmamasını, iletişim kurmamasını ya da herhangi bir şekilde rahatsız etmemesini emredebilir. Bu tedbirler, duruma göre mahkemenin takdirine bağlı olarak genişletilebilir.

Koruma Kararına Uymamanın Yaptırımı

Önleyici tedbir kararına uymayanlar için zorlayıcı hapis cezası uygulanabilir. Eylemlerinin devam ettiğinin tespiti durumunda, kolluk kuvvetleri müdahale ederek bu eylemlerin önüne geçer.

Koruma Kararı Nereden Alınır?

Mağdur, koruma kararının alınması için yetkili mercilere başvurabilir. Aile mahkemeleri, bu konuda karar verme yetkisine sahiptir ve önleyici tedbir talepleri bu mahkemelere yapılır.

Koruma Kararının Süresi

Alınan önleyici tedbir kararları en fazla altı ay süreyle geçerlidir. Tedbirin süresi dolunca, devamı için yeniden talepte bulunulabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kanunda Cinsel Taciz Nasıl Tanımlanır?

Cinsel taciz, kanunda, cinsel amaçla yapılan taciz eylemleri olarak tanımlanır. Tacizin ne olduğu kanunda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmamıştır.

Taciz Durumunda Hangi Adımlar Atılabilir?

Cinsel tacize uğrayanlar, hemen kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilir veya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunarak soruşturma başlatılmasını sağlayabilir. Ancak şikayet hakkı 6 aylık bir süre ile sınırlıdır.

Davayı Kanıtlamak İçin Ne Yapılmalı?

Mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan tacizlerde, mesajların ve diğer delillerin saklanması önemlidir. Ekran görüntüleri de ek delil olarak kullanılabilir.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Mesaj, telefon kaydı, ses kaydı gibi delillerle ispat edilebilir. Önemli olan, delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır.

Elde edilen haktan tasarruf olmaz Elde edilen haktan tasarruf olmaz

Cinsel Taciz İddiası Nasıl Çürütülür?

İddia edilen eylemin cinsel bir amaç taşımadığını ve karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini göstermek savunma için önemlidir. Detaylı delil değerlendirmesi, iddiaların çürütülmesinde etkili olabilir.

Kimliğe Zarar Veren Saldırılarda İlk Yapılacaklar Nelerdir?

İftira ile suçlanan kişiler, Cumhuriyet Savcılığı'na iftira suçundan dolayı suç duyurusunda bulunabilir ve maddi/manevi tazminat davası açabilir.

Çocuklara Yapılan Tacizde Cezalar Nasıl?

Çocuklara yönelik cinsel tacizde cezalar, yetişkinlere göre daha ağırdır. Cezalar, 6 ay ile 3 yıl arasında değişebilir.

Bilmeden Yapılan Taciz ve Özür Durumu?

Kanunu bilmemek mazeret değildir. Ancak, eylemin cinsel bir amaçla yapılmadığını kanıtlamak, suçun unsurlarının oluşmaması anlamına gelebilir. Özür, mağduru şikayetçi olmaktan vazgeçirebilirse faydalı olabilir.

Editör: Mustafa YILDIRIM