14 Nisan 1886/10 Recep 1303 tarihinde kabul edilen Umumi Borsalar Nizam namesi ile "Ticaret Odası kurulmuş olan şehirlerin uygun ve ticarete elverişli yerlerinde devlete ait ve tamamı Ticaret Nezareti'ne bağlı" birer Borsa kurulması kabul edildi.

Eskişehir'de de, 1907 yılında Tahıl Borsası kurulması için girişim yapıldı. Ancak İstanbul Borsası'nın kurulmasında olduğu gibi, burada da bazı kişilerce engellendi.

Eskişehir elektrik ile ne zaman tanıştı Eskişehir elektrik ile ne zaman tanıştı

Bunun üzerine Eskişehir Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası, Eskişehir'de Ticaret ve Zahire Borsası'nın kurulması için Ticaret ve Nafıa Nezareti nezdinde girişimlerini artırdı. Ticaret ve Nafıa Nezareti de Dâhiliye Nezareti'ne 26 Kanun-ı Evvel 1325 / 08 Ocak 1910'da bir yazı göndererek "Eskişehir'de Ticaret ve Zahire Borsası'nın teşkili, 7 Nisan 323 tarihinde makama-ı nezaret-i alilerinden Hüdavendigar Vilayeti'ne emir ve tebliğ olunduğu halde, bir takım kimselerin te'sir ve nüfuzuyla şimdiye kadar tesis ve teşkil olunmadığı cihetle bu babda yeniden vilayete tebligat-ı kat'i icrası lüzumu Eskişehir Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası'ndan mevrud layihada dermeyan kılınmış ve filhakika mahalli mezkûrun üç demiryolu hattının mahalli iltisakı olması, ahalinin ekseriyetle ticaret ve ziraatla meşgul bulunması hasebiyle mahalli mezkurede bir Ticaret ve Zahire Borsası'nın vücudu lazımeden bulunmuş olmağla vilayete ol vechle tebligat ifasına himmet buyrulması hitamınadır efendim."

Dâhiliye Nezareti'nin kurulma-sını istediği Ticaret ve Zahire Borsası için yeniden tebligat yapılmasını istedi. Bu gelişmelerden altı ay sonra II. Meşrutiyetin ilanının ikinci yıl dönümü olan 23 Temmuz 1910/10 Temmuz 1326 Eskişehir'de Ticaret ve Zahire Borsası açıldı.

Kaynak: ETO 130 Yıl Belgelerle Eskişehir kitabı 

Editör: Mustafa YILDIRIM