Türk Borçlar Kanunumuzun 612. maddesi gereği ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin geçerliliği, miras sözleşmesi şeklinde yapılmasına bağlıdır.

TBK 612. Maddesi: "Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir."

Görüldüğü üzere ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde şekil şartı olarak miras sözleşmelerine ilişkin öngörülmüş şekil şartlarının uygulanması söz konusudur. Miras sözleşmelerinin geçerliliği ise, resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Resmi vasiyetname de yetkili kişi(sulh hakimi, noter veya kanunda sayılmış olan diğer yetkili kişiler) tarafından iki tanık huzurunda düzenlenebilmektedir.
 

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme hususunda yetkili resmi memurlar: noterler, sulh hukuk mahkemesi hakimleri ve tapu memurlarıdır. Sulh hukuk hakimi ile noter, taşınır/taşınmaz tüm mallara yönelik hakları ilgilendiren hususlara ilişkin olarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleyebilmektedir. Sıkı şekil şartlarına bağlı olan ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesine ve içeriğine dair hata yapmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde taraf iradelerine aykırılıklar söz konusu olabilecektir; bu nedenle düzenleme öncesinde ve esnasında gayrimenkul avukatı ile görüşüp profesyonel hukuki destek sağlanması tavsiye edilir. Tapu memurları ise yalnızca konusu taşınmaz üzerindeki ayni hakları ilgilendiren ölünceye kadar bakma sözleşmelerini düzenlemeye yetkilidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Bu Sözleşmenin Hukuki Niteliği Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki taraflı ve karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Aslen borçlar hukukunun konusu dahilinde bulunmakla birlikte, miras hukukundaki etkileri nedeniyle miras davalarına sıklıkla konu edilmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmeleriyle ilgili olarak muvazaa veya şekil noksanlıkları nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları açılabilmekte, terditli olarak saklı pay mirasçıları tarafından tenkis talebinde bulunulabilmektedir. Ancak Yargıtay tarafından da verilmiş olan kararlardan anlaşılabileceği üzere ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin mirastan mal kaçırma gibi nedenlerle muvazaalı olması halinde tapu iptali ve tesciline gidilebilmekte ise de, karşılıklı borç yükleyen sağlararası bir sözleşme olmasından dolayı tenkis davasına konu edilememektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tarafları Kimdir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tarafları bakım borçlusu ve bakım alacaklısıdır. Bakım borçlusu, bakım alacaklısı ölünceye dek ona bakma ve onu gözetme borcunu üstlenirken; bakım alacaklısı, bakım borçlusunun bakım ve gözetim ödevi karşılığında belirli bir malvarlığı değerini veya malvarlığının tamamını devretme borcu altına girmektedir.