En az 7 kişi tarafından dernek kuruluşu bildirim formu doldurulup imzalaması gerekir. 2 nüsha hazırlayıp, tüm üyeler tarafından imzalanmalıdır. Eğer kurucular içerisinde tüzel kişi var ise kurucu tüzel kişinin adı yazılmalıdır.

Dernek tüzüğü kurucular tarafından imzalanmış, 2 adet ve eksiksiz olmalıdır. Genelde dernek tüzüğü eksikliklerinden kaynaklı kuruluş aşamasında sıkıntılar çıkmaktadır. Tüzükte dernek adı, dernek merkezi, üyelik şartları, genel kurul toplanma şekilleri gibi birtakım bilgilerin yer alması gerekmektedir.

En az 1 kişinin yazışma ve tebligat alımı için adı, soyadı, iletişim, adres ve imza bilgilerini ekleyin. Derneğe ait çoğu işlemi online bir şekilde yapabilmek için Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kurulmuştur. Üye kayıt formu, beyanname, alındı belgesi, bildirimde bulunma ve benzeri işlemler için DERBİS şifresi almaya yetkili yönetim kurulu başkanının adını EK-2 dosyasında bildirmelisiniz.

Evrakları karton mavi kapaklı dosya üzerine sırasıyla yerleştirip, dernekler müdürlüğüne başvurunu yapın. Dernek tüzüğü incelenir ve onaylandığında EK-1 alındı belgesi verilir.

Dernek kurmak için gerekli belgeler:

●       2 Adet Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu

●       2 Adet Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü

●       Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği

●       Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan

●       Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin örnekleri

●       Dernek merkezinin (ikametgâh) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname).

Özel Dernek Türleri

Dernekler çeşitli bakımlardan özel türlere ayrılmaktadır:

Gönüllüler buluştu Gönüllüler buluştu

  1. Kamu yararına çalışan dernekler

 Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için iki unsuru taşıması gerekmektedir. Bu iki unsur; en az bir yıldır faaliyette bulunmak ile derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı neticeler verecek nitelik ve ölçüde olmasıdır. Bu dernekler çeşitli vergilerden ayrı tutulur.

  1. Federasyon ve Konfederasyonlar

  Türk Medeni Kanunu madde 96’ya göre kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile federasyon; kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile konfederasyon kurulabilecektir.

  1. Çocuk dernekleri

  On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekleriyle spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyo kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya işbu çocuklar kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Daha detaylı bilgi sahibi olmak için https://hurefe.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.