Veteriner Hekimlerin, ülke çapında hayvanlardan insanlara bulaşan ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden zoonotik hastalıklara karşı koruyucu ve mücadele çalışmaları ile haftada 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Kızılinler, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” veterinerlerin dahil edilmemelerinin sadece veteriner hekimler için değil ülkemiz insanının sağlığı için de üzüntü verici olduğunu ifade etti. 

Genel olarak insanlarda görülen enfeksiyöz hastalıkların %61’ı, yeni ve yeni tanımlanan patojen etkenlerin %75’i (Sars, Mers, Zika, Ebola, Kuş Gribi, HIV, Covid-19, Maymun Çiçeği gibi) ve biyoterörizm ile ilişkilendirilen patojenlerin %80’inin hayvan kaynaklı olduğunu anımsatan Kızılinler, "Yine; gıda kökenli halk sağlığı riskinin % 90’ı hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Zoonotik hastalıkların sayısı 200’ün üzerine çıkmıştır" dedi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekimlerin sağlık hizmeti sınıfında olduklarını belirten Kızılinler, "657 sayılı Kanun hükümlerinde açıkça görüldüğü gibi, veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz" ifadesinde bulundu. 

Veterinerler Sağlık Mensubu Sayılmıyor

Kızılinler şunları dile getirdi "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te veteriner hekimleri sağlık meslek mensubu olmaktan çıkarmıştır. Yine 7146, 5510, 1219, 6283, 6197 sayılı Kanunlar ile sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlara 60 gün fiilî hizmet süresi zammı konusunda hak kazanırken, veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. 657 sayılı Kanunda sağlık sınıfında yer alan mesleklerden Tabip, diş tabibi, eczacı sağlık personeli olarak kabul edilirken sadece veteriner hekimlerin, kapsam dışı bırakılarak yapılacak düzenlemeler yasal olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir.  Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası olarak Ülkemizdeki 40 bin veteriner hekimi temsilen belirtmek isteriz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne veteriner hekimler de dahil edilmelidir."