“Veteriner Hekimler endemik ve pandemik karakter taşıyan hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesiile mücadelede, hayvanlardan veya hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıkların (Zoonozlar) önlenmesinde, hayvan hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve koruyucu hekimliğinde, hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıdanın üretiminden tüketimine kadar yer alan her safhada, halk sağlığının korunmasında, ilaç, aşı üretiminde çalışmaktadır. Çok sayıdaki kanunlara göre SAĞLIK SINIFI çalışanı  ve SAĞLIK alanında görev yapmaktadırlar.

Ülkemizde İnsana,hayvana ve doğaya karşı uygulanan şiddet, saldırı, yağma ve talan sağlık alanında da hızla artmıştır.Veteriner hekimler de bu şiddetin en büyükmağdurlarından olmakta, mobbinge, tacize,şiddete uğramakta, darp edilmekte, hatta öldürülmektedirler.

Sağlığın her canlı için hak olduğunu savunarak, hayvan sağlığı için ülkenin en ücra köşelerinden kent merkezlerine kadar her yerde hizmet veren veteriner hekimler, mesleklerinin doğası gereği, aynı zamanda halk sağlığının da koruyucusudurlar. Veteriner hekimlerin, hangi alanda çalışırsa çalışsın aynı zamanda kamu hizmeti verdiği göz ardı edilmemelidir

Özel muayenehanelerinde veya Kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin şiddet ve saldırıya uğraması,esasen toplum sağlığının,ülke hayvancılığının ve ekonomisinin saldırıya-şiddete uğramasıdır!

Güz dönemi çocuk programları için kayıtlar başlıyor Güz dönemi çocuk programları için kayıtlar başlıyor

Söz konusu saldırılar karşısında tüm ısrar ve çabalarımıza rağmen Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar.

Veteriner Hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir.

Mesleğimize yönelik artarak devam eden şiddeti görmezden gelenlerin de bu saldırıda sorumluluğu olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TVHB Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekimler Odasının21 Ağustos 2023 Pazartesi gününde

1 (bir) gün süreyle kritik noktalar ve durumlar hariç tüm çalışma alanlarında

İŞ BIRAKMA eylem kararınaVeteriner Hekimler Derneği (VHD) İl temsilciliği olarak tam destek vereceğimizi,katılım sağlayacağımızıkamuoyunun bilgisine sunarız.

Tüm vatandaşlarımızın anlayışını bekliyor ve destek olmaya çağırıyoruz.

Hayvanlardan gelecek şiddet ve saldırıyı kabulleniyoruz fakat hayvan sahiplerinden gelecek şiddete HAYIR diyoruz.

TALEPLERİMİZ:

-Sağlıkta şiddet yasası kapsamına Veteriner Hekimlerin dahil edilmesi,

-Veteriner Hekimler ve Yardımcı Sağlık personeline çalışılan her yıl için verilen 60 günlük fiili hizmet zammı hakkının iadesi,ödemelerin bakanlıkça yapılması,özel sektör çalışanlarıntazminatlarının işverence ödenmesi,serbest meslek icra edenlerin kapsama alınması,ödemelerinin kendilerince yapılması,

-Veteriner Hekimlerin zam ve tazminatlarının emsal sağlık çalışanları Tabipler,DişHekimleri, Eczacılarla eşitlenmesini, 7146 sayılı kanunun 4. Maddesiyle Tabiplere,Diş Hekimlerine sağlanan emeklilik sonrası düzenlemeye dahil edilmesi,

-Ek göstergenin 7200’e,özel hizmet tazminat puanının 190’ayükseltilmesini,

-Özel muayenehane açmak isteyen Veteriner Hekimlere süreli vergi muafiyeti ve faizsiz kredi imkanının sağlanmasını,

-Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerinin kurulması.”