Geçtiğimiz ay kiraya verenin kira meblağını dilediği gibi artırıp arttıramayacağına değinmiştik.

Kiraya veren kira kira meblağını dilediği gibi arttıramaz.

Sözleşmede yazan oranın dahi TÜFE oranını aşan kısmı geçersizdir.

Hatta TBMM’nin 8 Haziran 2022 tarihli genel kurulunda kabul edilen geçici kanunla, kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin anlaşmalara yüzde 25 oranında bir üst sınır getirildi.

2023 yılı Temmuz ayına kadar yapılacak tüm konut kirası yenilemeleri bu oranı geçemeyecek.

Konut kiralarında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar kadar  alım satım sırasında da bilinmesi gerekenler var:

Kat irtifakı, kat mülkiyeti kavramları bunların ilki.

Kat irtifakı henüz tamamlanmamış bir yapıda hak sahiplerinin paylarını belirtir.

Kat mülkiyeti durumunda ise “ferdi oturma izin belgesi” bilinen adı ile “iskan” alınmış demektir.

Taşınmazın tapudaki görünümü kat mülkiyeti ise ruhsat ve eklerine uygun inşa edildiği, tamamlanmış olduğu ve harçlarının da yatırılıp ferdi oturma belgesinin alındığı anlamına gelir.

Taşınmaz, kat irtifakı durumunda ise mevcut taşınmaz üzerindeki payımızı hatta daire numaramızı gösterir bir tapu alabiliriz. Fakat taşınmazın tamamlanmaması, tamamlansa dahi ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmamış olması halinde oturma belgesi alımında sorun yaşanacaktır. Bu da ancak hukuki yollar başvurarak çözümlenebilir.

Kat mülkiyeti durumundaki bir taşınmazı alırken tapu devri hemen yapılmayacaksa satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması gerekir.

Tapu devri esnasında ise ödemeler yapılmış olmalıdır. Zira tapu müdürlüğünde yapılan sözleşmede taraflar ödemelerini aldıklarını belirtmektedirler.

Kat irtifakı durumunda bir taşınmazı alıyorsak ve henüz tamamlanmamış bir yapı söz konusu ise tapu devrinin yanı sıra yapının ruhsat ve eklerine uygun yapılacağı konusunda sözleşmemiz de bulunması gerekir.

Sözleşmeler, geçerlilik şartları, cezai şartlar ayrıntılı hukuki bilgi gerektiren konular olduğundan avukatınız tarafından düzenlenmesi uygun olur.

Eğer alacağınız taşınmaz kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşa ediliyorsa yüklenicinin ne zaman tamamlayacağı, taşınmazın özellikleri ve benzeri bilgilere hakim olmak için arsa sahibi ile yüklenici arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesini incelemeniz de yerinde olur.

Tapu devri ileri bir tarihte yapılacaksa satış vaadi sözleşmesinin mutlaka noterde yapılmış olması gerekir. Bu yapılmazsa sıkıntı yaşanması durumunda tapu iptal tescil talep edemezsiniz.

Yüklenici ile (yapının müteahhidi) ile yaptığınız sözleşme noterde yapılmış olmasa dahi yapı tamamlandığında arsa sahibinden tapu devri isteyebilirsiniz. Yüklenici ile yapılan yazılı sözleşme için ayrık bir durum söz konusudur ve noterde yapılmış olmasa da geçerlilik taşır.

Ödemelerimiz, makbuzlarımız, havalelerimiz açıklama içermelidir.

Sözleşmelerimiz yazılı olmalı, noterde yapılmış olması geçerlilik şartı olduğunda noterde yapılmalıdır.

Yine sözleşmelerimiz tarafların yükümlülükleri, yerine getirilecekleri tarihler, yerine getirilmemesi halinde uygulanacaklar konularında ayrıntılar içermelidir.

Alım satımlarda ödenen yüklü meblağlar düşünüldüğünde, her şeyin yolunda gitmemesi halinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir.

Taşınmazın tapudaki durumu, fiili durumu, imar durumu biliniyor olmalı ödemelerin yapılması, tapu devrinin alınması aynı anda olmayacaksa sözleşmeleriniz eksiksiz olmalıdır.

Hukuki yollara başvurabilmek için yeterli ve geçerli yazılı belgelerimiz bulunmalıdır.

Aksi halde pişmanlık yaşarız…